top of page
  • Writer's pictureAleksandar Radić

Brojnost vojski Srbije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije u 2021.

28/12/2021

Najbrojnije oružane snage na prostoru nekadašnje YU i dalje ima Srbija (foto: vs.rs)

Najveći aktivni vojni sastav na prostoru ex YU ima Srbija sa 22.500 ljudi, druga je Hrvatska sa 14.836 i treća je BiH sa 14.431 osoba. Severna Makedonija ima 6.850, Slovenija 5.889, a Crna Gora 1.720 u aktivnom sastavu. Aktuelne podatke o brojnosti sistema odbrane otkriva stručna literatura u Srbiji i javni dokumenti ostalih država regiona.


Srbija

Sistem odbrane Srbije ima približno 40 odsto pripadnika odbrambenih snaga na ex YU prostoru. U sastavu Vojske Srbije (VS) nalazi se oko 22.500 ljudi. Po strukturi kadra ima oko 4.200 oficira, 6.500 podoficira, 8.200 profesionalnih vojnika i oko 3.500 civila.


U celini sistem odbrane ima sumarno preko 30.000 ljudi računajući osim VS u taj broj ministarstvo odbrane sa raznim ustanovama. Za razliku od ostalih sistema odbrane u regionu Srbija ima veliki broj ustanova za školovanje, vojnomedicijsku zaštitu, istraživanje i razvoj naoružanja i logistiku. Neke od njih su Vojna Akademija, Vojnotehnički institut, Vojnomedicinska akademija, Vojna bolnica Niš i remontni zavodi u Čačku, Kragujevcu i Batajnici.


Veliki broj ljudi koji radi u tim ustanovama čini znatan deo razlike u brojnosti VS i resora odbrane u celini. Ministarstvo odbrane Srbije već godinama nije objavilo podatke koliko ima ljudi i koliko je predviđeno po organizacijsko-formacijskim sastavu.


Za ovaj članak koristili smo podatke za period iz prve polovine 2020. koji su navedeni u doktorskoj disertaciji potpukovnika Milana M. Kovačevića sa naslovom "Uticaj činilaca motivacije na efekte rada profesionalnih pripadnika VS".


Ostale države koje su nastale na prostoru ex YU objavljuju svake godine precizne podatke o brojnosti oružanih snaga najčešće u godišnjem izveštaju o odbrani. To su javni otvoreni dokumenti koji se nalaze na portalima ministarstava odbrane ili parlamenata.

Vojna policija Hrvatske vojske (HV) (foto twitter.com/MORH_OSRH)

Hrvatska

Prema podacima godišnjeg izveštaja Hrvatske odbrane 31. decembra 2020. u ministarstvu odbrane i Hrvatskoj vojsci (HV) bilo je 16.884 ljudi – 14.836 u uniformi i 2.048 civila računajući tu i državne službenike.


Zagreb je posle vežbe VS "Morava 2016" na kojoj su prvi put posle dužeg vremena pozvane rezervne jedinice odlučio da revitalizuje rezervni deo oružane sile. U februaru 2017. definisano je da HV može da ima do 21.000 rezervista od čega do 1.000 po ugovoru u aktivnoj rezervi i do 20.000 pasivne rezerve razvrstane u ratne jedinice.


Prema podacima za 2020. HV ima 18.184 rezervista koji su podeljeni u niz rezervnih pukova i bataljona.


BiH

Jedna posebnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) je nacionalni ključ po kojem popuna kadrom mora da se održi po udelima koji su predviđeni po popisu stanovništva iz 1991. za tri konstitutivna naroda – Bošnjake, Srbe i Hrvate i tzv. ostale.


Taj proračun je pravi za sistem odbrane u celini i zato navodimo podatke za ministarstvo odbrane i OS BiH za razliku od ostalih zemalja na jugoslovenskom prostoru za koje nisu računali administrativna mesta.


Od planiranih 10.961 radnog mesta u 2020. popunjeno je 9.556. U taj broj uračunati su 1.927 generala i oficira, 2.931 podoficir, 3.871 vojnik, 572 civila i 255 državnih službenika. Po nacionalnoj pripadnosti po kojoj se dele mesta Bošnjaci su predstavljani sa 4.464 ljudi, Srbi sa 3.386, Hrvati sa 1.687 i "ostali" koji su predstavljeni samo sa 19 ljudi.

Vojska Slovenije u NATO misiji pojačanog isturenog prisustva u Letoniji (foto: https://twitter.com/Slovenskavojska)

Slovenija

Slovenija ima u ministarstvu odbrane 1.152 ljudi. Slovenska vojska (SV) kako glasni zvanično ime vojne organizacije imala je decembra 2020. 7.075 ljudi.


Od tog broja 1.064 su oficiri, 1.970 podoficiri, 2.855 vojnici zatim 750 vojnih službenika i 436 civila. Unutar tog broja uračunato je 699 pripadnika ugovorne rezerve. Kada se oduzme ta posebna kategorija kadra SV ima 6.376 ljudi u stalnom sastavu.


Severna Makedonija

Severna Makedonija definisala je u Dugoročnom planu razvoja odbrambenog sistema 2019-2028. da će redukovati broj ljudi u ministarstvu sa gotovo 1.000 na 650-700.


U Armiji Severne Makedonije (ARSM) ima 6.850 ljudi. Ustvari to je bio približno realna popuna pre plana o reorganizaciji. Zatim je birokratski formacija približno izjednačena sa popunom. Za ovu godinu planirano je da sistem odbrane u celini ima 7.591 radno mesto.


Vojska Crne Gore sa vozilima JLTV (foto: gov.me)

Crna Gora

Vojska Crne Gore (VCG) prema organizacijsko-formacijskom sastavu koji je na snazi od 1. marta 2020. trebala bi da ima 2.368 ljudi u miru.


Stvarna popuna 31. decembra 2020. bila je samo 1.980 ljudi i to 282 oficira, 744 podoficira, 694 vojnika i 260 civila. Taj broj je puna popuna prema ranijoj formaciji iz 2017. godine, ali u međuvremenu Crna Gora je postala članica NATO i otvorena je tema povećanja brojnosti aktivnih snaga i formiranje rezerve sa kojom VCG u ratu treba da ima 5.159 ljudi.


Ministarstvo odbrane prema sistematizaciji radnih mesta od juna 2021. ima 232 ljudi računajući tu i ministra.
Commenti


bottom of page