top of page

Manje poznati aspekt "Branioca Evrope 21": američke "Braon beretke" na Balkanu

30/05/2021 Jedan od važnih segmenata vežbe "Branilac Evrope 21" na prostoru Balkana je angažovanje tzv. MAT instruktorskih timova SAD za podršku saveznicima. Oni pripadaju " Braon beretkama " , novim specijalizovanim jedinicama američke vojske SFAB za saradnju sa zemljama širom sveta i odraz su dinamične politike potiskivanja Rusije i Kine u regionima važnim za Vašington. Ovi timovi nisu bili u prvom planu medijskog izveštavanja, a delovali su u okviru vežbe "Trenutni odgovor 21" na poligonu Manjača kod Banja Luke, selu Babaj Boks kod Đakovice i poligonima Krivolak i Biza kod Tirane. U Bosni i na Kosovo poslan je po jedan tim, a u Severnu Makedoniju i Albaniju po tri tima. Zadatak Manevarskih savetničkih timova (MAT - Manouver Advisor Teams) je podrška u obuci savezničkih struktura bezbednosti u najširem smislu prema proceni potreba: od striktno borbenih jedinica, policije, carine do bilo koje druge službe koja je na zadatku bezbednosti. Za Balkan novi timovi su važni jer se pojačava potencijalni značaj savetničke uloge. U skorijoj prošlosti, posle Dejtonskog mira, Amerikanci su tadašnjoj Vojsci Federacije pružili obimnu podršku u obuci i savetima, ali i naoružanje od automatske puške to tenka. U novim globalnim okolnostima oni se mogu smatrati delom politike SAD suzbijanja uticaja Kine i Rusije. Pentagon je na to ukazao februara 2020. kada je prvi savetnički tim upućen u Afriku. Taj pristup može da se smatra relevantnim i za prostor Balkana. Za američku spoljnu politiku i vojno prisustvo savetnička uloga je vrlo važna i taktike rada razrađene su još u Vijetnamskom ratu. Jedna od referenci za to je obuka policije u Bosni i to se navodi u uvodnom pasusu zvanične doktrine o nameni i strukturi "savetničkih jedinica" koji ima birokratsku oznaku ATP 3-96.1. Ranije, SAD su za obuku i savetovanje saveznika angažovali pripadnike regularnih jedinica, ali iskustva iz Iraka i Avganistana pokazala su da su to usko namenski zadaci koje je potrebno poveriti namenski organizovanim i obučenim jedinicama. Zato je pre tri godine formirana prva od šest novih jedinica američke vojske pod nazivom Brigada za podršku bezbednosnim snagama (SFAB - Security Force Assistance Brigade). U skladu sa američkim globalnim planovima prisustva svaka od brigada ima primarnu zonu odgovornosti na jednom kontinentu. Prepoznatljiv detalj SFAB-ova su braon beretke i oznake koje nose isključivo pripadnici ovih jedinica. Na Balkanu je angažovan 4. SFAB jer je zadužen za podršku u zoni odgovornosti Evropske komande Američke vojske. Dom ove brigade je baza Fort Karson u Koloradu. Jedinica postoji tek godinu dana i "Trenutni odgovor 21" je prva prilika za proveru obučenosti timova na zadatku preko okeana. Po formaciji takvu brigadu čini oko 800 ljudi. Njena struktura naizgled podseća na bilo koju pešadijsku jedinicu: ima dva pešadijska bataljona, jedan konjički eskadron (tradicionalni naziv za mehanizovane jedinice), bataljon artiljerije, inžinjerije, podrške i komandnu četu. Ustvari čitava brigada je po brojnosti ekvivalent ojačanog bataljona, ali namerno je preuveličan rang jedinica. Cilj da se se na komandne dužnosti postave bar za rang viši oficiri jer se traži iskustvo za prenošenje znanja savezničkim strukturama bezbednosti. Najniža jedinica su timovi savetnika i brigada može da formira načelno 54 tima za različite zadatke. Od tog broja 36 timova su manevarski (MAT - Maneuver Advisor Teams). Njihov primarni zadatak je obuka borbenih jedinica prijateljske vojske ili policije. Načelno jedan manevarski tim čini 12 ljudi koji su stručni za razne oblasti od rada sa minama, vojnopolicijskih poslova, obaveštajnog delovanja, logistike i održavanja, veze i medicine. Zatim, brigada formira šest timova za obuku jedinica za vatrenu podršku, šest timova inižnjeraca i šest timova za logistiku. Američki pristup organizaciji je fleksibilan i timovi se lako ojačavaju dodatnim instruktorima i ako se ukaže potreba mogu se formirati i timovi za savetovanje u rukovođenju i komandovanju bataljonom i brigadom. Na vežbi "Trenutni odgovor 21" od 17. maja do 2. juna jedna američka pešadijska brigada sa ojačanjima prebačena je iz SAD na prostor od Slovenije do Grčke i razmeštena na terenu. Paralelno sa Amerikancima provode se taktičke vežbe oružanih snaga zemalja domaćina. U širem kontekstu "Trenutni odgovor 21" uvezan je sa nizom paralelnih vežbi na kojim se provera razmeštanje američkih brigada kao podrška saveznicima u EU. U našem regionu paralelna vežba "Astralni vitez" bila je provera efikasnosti sistema protivvazdušne odbrane NATO.

Manje poznati aspekt "Branioca Evrope 21": američke "Braon beretke" na Balkanu

30/05/2021 Jedan od važnih segmenata vežbe "Branilac Evrope 21" na prostoru Balkana je angažovanje tzv. MAT instruktorskih timova SAD za...

bottom of page