top of page

Region jača sajber odbranu

20/01/2022 Oružane snage na Balkanu sve više ulažu u razvoj sajber odbrane. Srpski vojni kompjuteri zbog sigurnosti nisu povezani na internet, a SAD pomažu Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji u razvoju kapaciteta za sajber odbranu. Sve zemlje Balkana koje su u NATO izuzev S. Makedonije i Albanije zajedno učestvuju u radu Centra izuzetnosti za kooperativnu sajber odbranu tog saveza u Estoniji. Saradnja u toj oblasti moguća je i posredstvom Evropske odbrambene agencije pri EU . Prošle godine većina vojski i civilnih struktura regiona učestvoval a je na velikoj NATO vežbi Sajber koalicija 21 (Cyber Coalition 21) i Zaključanom štitu 21 (Locked Shield 21) koja okuplja IT stručnjake Severne Amerike, Evrope i Dalekog istoka. Odbrambene snage Mađarske u skladu sa Nacionalnom vojnom strategijom napad iz sajber prostora doživaljavaju kao pretnju jednaku ratu ili terorističkom napadu. Strategija predviđa razvoj kapaciteta za sajber odbranu na svim nivoima. Brigadni general Laslo Kovač je posmatrač/poverenik za Sajber odbranu u Odbrambenim snagama Mađarske. Od 2019. godine postoji poseban Sajber centar za obuku , koji se prema zvaničnim podacima bavi obukom vojnika. Mađarska ima Nacionalni koordinacioni savet za sajber bezbednost koji je zadužen za saradnju državnih struktura sa svim relevantnim činiocima u oblasti bezbednosti na internetu. Oružane snage Rumunije imaju Komandu za sajber odbranu, koja je formirana 1. decembra 2018. godine. Komandant je brigadni general Georgi Jordače i u svom sastavu ima Agenciju za informacione tehnologije, Agenciju za sajber odbranu i odeljenje za logističku podršku. Zanimljivo je da se dostizanje punih operativnih sposobnosti ove komande planira 2024. godine. Postoji veoma intenzivna saradnja vojske, drugih državnih institucija i privatnog sektora u oblasti odbrane od napada iz sajber prostora. Prva nacionalna vežba u oblasti sajber bezbednosti održana je 2017. godine, uz učešće vojske, Nacionalne obaveštajne službe SRI i 60 institucija iz javnog i privatnog sektora.
Bugarska armija je 1. septembra 2021. godine uspostavila Komandu za komandno-informacionu podršku i sajber odbranu. Komandant je brigadi general Vasil Sbinski. Prema planu razvoja Bugarske armije do 2032, puna operativna sposobnost Komande planira se za 2026. Do formiranja Komande sajber odbranom bavila se jedinica zadužena za komandno-informacione sisteme. Sofija sajber prostor posmatra kao deo svoje teritorije i potencijalnog bojišta i zato je odlučeno da se formira posebna komanda zadužena za odbranu u sajber prostoru. Predviđeno je da pruža i zaštitu građanima i NATO saveznicima. Vojska Srbije ima razvijen sistem sajber odbrane, sarađuje sa civilnim institucijama i međunarodnim partnerima. Strukturno, postoji Odsek za informatičku bezbednost i sajber odbranu u Centru za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku, Uprave J-6 Generalštaba Vojske Srbije za telekomunikacije i informatiku. Kako saznaje Balkanska bezbednosna mreža kompjuteri sa tajnim podacima Vojske Srbije nisu povezani na svetsku mrežu kako bi bili zaštićeni od bilo kakvog sajber napada. Za elektronsku komunikaciju koristi se zatvorena mreža, fizički odvojena od interneta. U domenu međunarodne saradnje izdvaja se srpsko-američka vojna vežba Sajber Tesla koja se izvodi jednom godišnje od 2016. Pored vojski, na vežbi učestvuju stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i akademske zajednice. Srbija je posmatrač u Evropskoj odbrambenoj agenciji, ali nije poznato da li postoji saradnja u sajber oblasti. O sajber odbrani iz redova VS u javnosti govori pukovnik dr Dragan Mladenović, koji se smatra vodećim ekspertom za tu oblast u Upravi za telekomunikacije i informatiku. Strategija razvoja informatike i informacionog društva Srbije iz 2021. takođe se bavi sajber odbranom i propisuje visok nivo saradnje sistema odbrane sa drugim državnim telima. Oružane snage Republike Hrvatske (HV) u okviru Glavnog štaba imaju Zapovjedništvo za kibernetički prostor u čijoj je nadležnosti sajber odbrana. Komandant je pukovnik (brigadir) Daor Dabo. HV redovno učestvuje na međunarodnim sajber vežbama poput Sajber koalicije 21, u radu Centra izuzetnosti za kooperativnu sajber odbranu i sličnim strukturama u Komandi NATO . Vlada SAD ulaže 4,2 miliona dolara u izgradnju i opremanja Operativnog centra za sajber bezbednost hrvatske vojske i Mobilnog tima za odgovor na incidente. Cilj ove donacije, koja će obuhvatiti nabavke opreme, obuku i tehnologiju jeste da zaštiti od napada mrežu Ministarstva odbrane i HV. Slovenačka vojska poput hrvatske, ima razvijenu sajber odbranu. To je zadatak Jedinice za komunikacijske i informacijske sistem Komande snaga Slovenačne vojske. Nacionalna strategija za sajber bezbednost označila je Ministarstvo odbrane kao glavnog partnera svih drugih aktera u domenu sajber odbrane. Ljubljana učestvuje u radu NATO centra izuzetnosti u Estoniji, kao i na najvećoj vežbi Sajber koalicija. Najveća saradnja u sajber odbrani postoji sa SAD. Slovenija je zahvaljujući američkoj pomoći od 12,7 miliona evra napravila "sajber poligon" koji predstavlja poslednju reč tehnike. Virtuelni poligon služi za uvežbavanje vojske, civila, akademske zajednice i privatnog sektora za odbranu od sajber napada.
Armija Republike Severne Makedonije ima tim koji se bavi sajber odbranom. Zvanično, u Komandi za operacije i njoj potčinenom bataljonu beze postoji tim za informatičku podršku, sajber odbranu i nadzor komandno-informacionih sistema. U poslednjem objavljenom strategijskom pregledu odbrane Severne Makedonije iz 2018. godine konstatuje se da je pretnja iz sajber prostora realna, ali da vojni kapaciteti nisu dobri i da u njih treba ulagati. Tako da se uz na primer oklopna vozila, kao prioritet u nabavkama navodi i infrastruktura za sajber odbranu. U Nacionalnoj strategiji i akcionom planu za sajber bezbednost od 2018. do 2022. Skoplje planira da pojača saradnju vojske, drugih državnih institucija i civilnog sektora. Ističe se i značaj usklađivanja sa standardima i propisima EU i NATO. Severna Makedonija je takođe učestvovala na najvećoj sajber vežbi Sajber koalicija. Vojska Crne Gore iako mala po broju ljudi pridaje veliki značaj sajber odbrani. U Ministarstvu odbrane postoji posebno odeljenje tj, Odsek za sajber odbranu i odgovor na kompjuterske incidente. Prilikom poslednje reorganizacije Vojske Crne Gore svi potencijalni sajber kapaciteti, objedinjeni su u Četu za vezu i elektronsko ratovanje. Iako ima malu vojsku, Podgorica finansira i učestvuje u radu NATO centra izuzetnosti za sajber odbranu.
Oružane snage BiH imaju slabo razvijene kapacitete za sajber odbranu. U okviru Zajedničkog Generalštaba OS BiH egzistira Uprava J-6 za telekomunikacije i informatičke sisteme, a u Brigadi za taktičku podršku postoji bataljon veze, stacioniran u kasarni "Miloš Obilić" na Palama. Vojska BiH ima razvijenu saradnju sa Nacionalnom gardom Merilenda na polju sajber odbrane. Proteklih godina održano je više zajedničkih radionica i foruma. Prošle godine održani su i ekspertski razgovor i sa Italijom 2021. Ministarstvo odbrane iz Sarajeva obavezalo da do 2023. uspostavi efikasan sistem sajber odbrane u skladu sa Akcionim planom sajber sigurnosti u BiH. Međutim, BiH je prema oceni misije OEBS jedina zemlja regiona bez strateškog pristupa u oblasti sajber bezbednosti.
Oružane snage Albanije rade na razvoju kapaciteta za sajber odbranu. Prošle godine ministarstvo odbrane te zemlje najavilo je formiranje jedinice za sajber odbranu uz pomoć SAD. Ministar odbrane te zemlje Niko Peleši je rekao tim povodom da su vladina infrastruktura i kompanije izložene sajber napadima, ali nije precizirao kada će jedinica biti operativna. Na proslavi godišnjice Agencije za informacione i komunikacione sisteme u Tirani 2021. Peleši je izjavio da je ova agencija glavni stub sajber odbrane. Ona je u strukturi Oružanih snaga Albanije u nivou uprave. Albanija je jedna od retkih zemlja članica Severnoatlantske alijanse koja ne učestvuje u radu NATO centra za izuzetnost u sajber odbrani u Estoniji.

Region jača sajber odbranu

20/01/2022 Oružane snage na Balkanu sve više ulažu u razvoj sajber odbrane. Srpski vojni kompjuteri zbog sigurnosti nisu povezani na...

bottom of page